Modalitatea de angajare – motiv pentru limitarea salariaților de a beneficia de tichete de masă

Recent, Consiliul a propus să fie incluse în noțiunea de “angajator” și autoritățile bugetare, care angajează salariații pe baza unui act administrativ de numire în funcție. Conform prevederilor Legii 166/2017, tichetele de masă pot fi acordate numai salariaților care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract individual de muncă, iar această regulă se aplică indiferent de tipul entității juridice în cadrul căreia activează angajatul. Așadar, această prevedere exclude salariații care sunt angajați pe baza unui act administrativ de numire în funcție din cercul subiecților eligibili pentru acordarea tichetelor de masă, fapt ce constituie  discriminare directă a acestora.

Consiliul a atestat o lipsă de uniformitate în privința acordării tichetelor de masă atât între categoriile de angajați ai sectorului bugetar, cât și între sectorul bugetar și cel privat.

În rândul salariaților care nu pot beneficia de tichete de masă se regăsesc funcționarii publici, funcționarii publici cu statut special, persoanele cu funcții de demnitate publică, ale căror raporturi de serviciu apar în baza actelor administrative de numire în funcție.

Reieșind din considerentul că tichetele de masă constituie beneficii suplimentare oferite angajaților, care contribuie la îmbunătățirea calității vieții prin asigurarea unor resurse financiare suplimentare pentru alimentația lor zilnică, nu este justificată acordarea exclusivă a tichetelor de masă salariaților angajați în baza unui contract individual de muncă și excluderea altor categorii de la acest beneficiu. Deși acordarea tichetelor de masă este o măsură facultativă, Consiliul consideră că tratamentul egal trebuie să fie aplicat tuturor persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și se află în situații comparabile, indiferent de modul de angajare sau de alt statut al acestora. Tratamentul diferențiat aplicat în privința acordării tichetelor de masă nu este justificat obiectiv și rezonabil, întrucât nu există motive întemeiate și valide pentru a oferi anumitor angajați avantaje în materie de tichete de masă.

Prin urmare, Consiliul încurajează acordarea nediscriminatorie a tichetelor de masă tuturor angajaților, inclusiv funcționarilor publici și celorlalte categorii ale căror raporturi de muncă apar în temeiul actului administrativ de numire în funcție.

Avizul Consiliului poate fi consultat AICI