Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Raportul privind situația în domeniul asigurării egalității și nediscriminării, prezentat Parlamentului

Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Ian Feldman a prezentat, astăzi, Comisiei drepturile omului și relații interetnice Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova, anul 2019.

Raportul prezintă problemele constatate în realizarea drepturilor și libertăților în condiții de egalitate, recomandări pentru înlăturarea acestora, o sinteză a jurisprudenței și date statistice privnd activitatea Consiliului.

Urmare a activității de prevenire și combatere a discriminării, Consiliul a identificat o serie de probleme care, în anul 2019, au servit drept bariere în realizarea de facto a egalității, printre acestea enumerăm următoarele: lipsa măsurilor adecvate care ar permite și încuraja îmbinarea armonioasă a obligațiilor de serviciu cu cele familiale; hărțuirea pe criteriu de sex și reglementarea ineficientă a mecanismului de sancționare a hărțuirii sexuale; inaccesibilitatea instituțiilor de învățământ pentru elevii cu necesități speciale, neconștientizarea necesității de a recurge la măsuri de acomodare rezonabilă; formalism excesiv la aplicarea facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilității locomotorii, concedierea arbitrară a persoanelor care dețin statul de pensionar; prestarea serviciului diferențiat în dependență de vârsta clientului; nerespectarea principiului de plată egală pentru muncă de valoare egală; imposibilitatea minorităților naționale de a utiliza limba rusă; construcția edificiilor de cult pe teritoriul instituțiilor de învățământ, nerespectarea neutralității serviciului public, dezavantajarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA ș.a.

În anul 2019, la Consiliu au parvenit 257 de plângeri, astfel menținându-se indicele înregistrat în anul 2018 care a arătat o creștere a raportărilor cu 61 la sută. Bărbații, rămân în continuare mai activi în raportarea cazurilor de discriminare, atingând cifra de 60%, în comparație cu femeile. Persoanele care s-au adresat la Consiliu sunt, preponderent, din mediul urban.

În  2019, Consiliul a emis 235 de decizii, dintre care 76 au fost decizii de constatare a discriminării. De asemenea, 16 dosare au fost soluționate pe cale amiabilă, fiind stabilită o creștere cu 60%, față de anul precedent.

Totodată, pe parcursul anului 2019, Consiliu a examinat 12 acte normative în vigoare și 93 proiecte de acte normative, din perspectiva corespunderii cu standardele privind nediscriminarea. Acestea se referă la domenii precum cel de sănătate, educație, facilități fiscale, locuințe și justiție. Au fost emise 36 de avize consultative în domenii ca protecția socială, hărțuirea sexuală, crime motivate de ură și prejudecată, comunicații, tratament balneo-sanatorial, câmpul muncii, media.

Criteriile protejate prin perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității care au fost invocate cel mai frecvent în plângeri și în baza cărora s-a stabilit faptul discriminării sunt: sexul/genul, limba, dizabilitatea/starea sănătății etc. Faptul discriminării a fost constatat în domenii precum: acces la bunuri și servicii disponibile publicului (30%), câmpul muncii (21%), lezarea demnității umane (21%), acces la justiție (19%), educație (8%).

Printre activitățile de prevenire a discriminării se regăsesc și cele de instruire și de abilitare juridică a populației privind revendicarea deptului la egalitate și nediscriminare. Astfel, în anul 2019 au fost organizate 29 sesiuni, cu participarea a circa 900 de persoane, printre care elevi, studenți, persoane în etate, părinți, dar și reprezentanți ai autorităților publice, asistenți sociali, cadre didactice, angajatori, polițiști etc.

Într-un capitol aparte Consiliu prezintă un șir de recomandări adresate Parlamentului, Guvernului și ministerelor, precum și altor instituții ale administrației publice centrale și locale, etc., în vederea îmbunătățirii situației în domeniul prevenirii și eliminării discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova.

În raportul său, Consiliu prezintă și provocările cu care se confruntă pe parcursul activității sale și cere autorităților să vină cu amendamente la Legea privind asigurarea egalității și cea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Raportul general privind Situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și asigurarea egalității a fost făcut public pe site www.egalitate.md la 15 martie 2020.